Ang ika-10 ng Marso ay ang Araw ng mga Registered Dietitian!

Ang ika-10 ng Marso ay ang Araw ng mga Registered Dietitian!

Lalong ipinababatid ng Araw ng Registered Dietitian Nutritionist, na ipinagdiriwang sa pangalawang Miyerkules ng Marso, ang mga registered dietitian nutritionist bilang mga mahahalagang tagapagbigay ng mga serbisyong pagkain at nutrisyon. Kinikilala rin ng araw na ito ang pagsisikap ng mga RDN at nutrition and dietetic technicians, registered (NDTR) na tulungan ang lahat na magsaya sa pamumuhay nang may mabuting kalusugan. https://sm.eatright.org/RDNday #NationalNutritionMonth #RDNday

http://thesocialpresskit.com/facebook/189-18525